Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden AB Textiles BV

 1. Offerten en facturen worden door de hieronder beschreven voorwaarden beheerst. We achten deze voorwaarden gekend en aangenomen door de koper bij bevestiging van een order.
 2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
 3. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
 4. Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.
 5. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de vijf dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
 6. Alle facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders werd bedongen en dienen binnen de acht dagen worden betaald.
 7. Bij niet-betalen van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 12% per jaar op het factuurbedrag. Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 €.
 8. In geval van annulatus van de bestelling na goedkeuring van de order is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 60% van de waarde van de bestelling, met hetzelfde minimum van 50 € en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schade te eisen.
 9. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. Het risico gaat echter over op de koper van bij de contractsluiting.
 10. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de verkoper zijn uitbatingzetel, hoofdzetel of woonplaats heeft.
 11. In geval van door onze vertegenwoordiger aanvaarde bestellingen, zijn deze slechts bindend na onze schriftelijke orderbevestiging.
 12. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of de afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper.
 13. De goederen worden bij ontvangst van de klant goedgekeurd en aangenomen. Retours worden niet aanvaard behoudens voorafgaande overeenkomst. Ieder gebrekkig erkend stuk zal worden vervangen. Onze verantwoordelijkheid wordt tot de eenvoudige ruil van het gebrekkige stuk beperkt. Geen enkele terugbetaling, schadevergoeding of schadeloosstelling kan ons geëist worden voor om het even welke reden.
 14. Wij behouden ons het recht de goederen aan te rekenen naargelang de leveringen, zelfs als deze laatsten gedeeltelijk zijn.
 15. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out en dergelijke niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
 16. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.
 17. Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.
 18. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.
 19. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.
 20. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
 21. De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.
 22. De order wordt pas uitgevoerd nadat de koper 50% van het factuurbedrag heeft volstort ten behoeve van de verkoper.
 23. Prijzen zijn enkel geldig voor de opgegeven aantallen en gebaseerd op de tekeningen en/of technische details zoals ze ons op moment van aanvraag gekend waren. Latere afwijkingen kunnen tevens prijsaanpassing met zich meebrengen.
 24. De verkoper behoud het recht een forfaitair bedrag van €50 aan te rekenen voor de gepresteerde manuren aan de aanvrager bij verworpen offertes.
cookie-hd-png-cookie-png-hd-png-image-548

Wij maken gebruik van cookies!

Zo optimaliseren we onze site een services.

Snel contact?

Opties genoeg

zoek direct op onze website